Политика на поверителност

Преглед

Този сайт се управлява от „Тритон България“ ООД, с ЕИК 131391975, и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Вискяр планина 15-17, ет. 2, офис 4

В сайта термините „ние“, „нас“ и „нашите“, „магазина“ се отнасят до „Тритон България“ ООД. „Тритон България“ ООД предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие, че приемете всички условия, политики и известия, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и / или купувайки нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия („Общи условия“), включително тези допълнителни условия и правила посочени тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържанието.

Прочетете внимателно тези Общи правила и условия за ползване преди да достъпите сайта. Чрез влизане в сайта, вие се съгласявате с Общите условия. Ако не сте съгласни с всички условия на настоящото споразумение, не достъпвайте до уебсайта или използвате каквито и да било услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането изрично е ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, добавени към текущия магазин, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и / или промени на нашия уебсайт. Ваша е отговорността периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на всякакви промени представлява приемане на тези промени. 

СЕКЦИЯ 1 – ТЕРМИНИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията си на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволете на някой от вашите малолетни лица да използва този сайт.

Нямате право да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел, нито можете при използването на Услугата да нарушавате закони във вашата юрисдикция (включително, но не само закони за авторските права).
Не трябва да предавате никакви злонамерени софтуери или вируси или някакъв код с разрушителен характер. Пробивът или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

СЕКЦИЯ 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем услуга на всеки по някаква причина по всяко време.
Разбирате, че вашето съдържание (без информация за кредитната карта) може да се прехвърля некодирано и да включва (а) предаване по различни мрежи; и (б) промени, за да се съобразят и адаптират към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се криптира по време на трансфер по мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате някоя част от Услугата, използването на Услугата или достъп до Услугата или всеки контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .

Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или по друг начин да засягат тези Условия. 

СЕКЦИЯ 3 – ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ  НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчитат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите в този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, задължително, не е актуална и се предоставя само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

СЕКЦИЯ 4 – ПРОМЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или преустановяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предупреждение по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трета страна за всяка промяна, промяна на цените, спиране или прекратяване на Услугата.

СЕКЦИЯ 5 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само в съответствие с нашата политика за връщане.

Положихме всички усилия да покажем максимално точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на компютъра на монитора на всеки цвят ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги на всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продуктите или ценообразуването на продуктите подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по преценка на нас. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

СЕКЦИЯ 6 – ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И СЧЕТОВОДСТВО

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупени количества на човек, на домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и / или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че направим промяна или анулиране на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейл и / или адрес за фактуриране / телефонен номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които по наше единствено преценка изглежда се правят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.
Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин.
Вие се съгласявате незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и срокове на годност, за да можем да приключим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.
За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

СЕКЦИЯ 7 – ПЛАЩАНЕ

ТЕРМИНИ

„Виртуален ПОС“, „Виртуално терминално устройство ПОС“, „vPOS“ или „Устройство“ е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по сметки или плащане на стоки и услуги чрез Интернет при използване на Карта в Режим „Он-лайн“.
„Карта“ е всяка кредитна или дебитна платежна карта, която представлява платежен инструмент, издаван от Банката или от друг доставчик на платежни услуги – местен или чуждестранен, която карта е обозначена със знак/лого на VISA, MASTERCARD, MAESTRO, BORICA или друг знак/лого, одобрен/о от съответния издател, и използвана от Картодържател за заплащане на суми дължими на Търговеца, за която карта има осигурена техническа възможност за включване в Системата за електронни плащания.
„Картодържател“ е физическо лице – оправомощен държател, на което е издадена Карта въз основа на сключен между него и съответния издател на Картата договор за издаване и използване на платежен инструмент.
„Трансакция” е платежна операция, наредена/разрешена посредством Картата.

Плащане с кредитна/дебитна карта чрез Виртуален ПОС в сигурна среда, предоставен от VIVA PAYMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A., Банката):

Плащането се поддържа on-line в системата за пазаруване от сайта ни.
Търговецът приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard

Плащане по банков път:

Ако не разполагате с кредитна/дебитна карта, можете да извършите плащането по банков път. Клиентът следва да посочи като основание за плащането номера на поръчката, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по следната банкова сметка (в български лева) на Търговеца.

FIRST INVESTMENT BANK AD

България (BG)
BIC / SWIFT: FINVBGSF

IBAN:  BG96FINV91501017502596

След отразяване на Вашето плащане в нашата банкова сметка, ще ви изпратим продуктите.
Дължимата сума следва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни от поръчката. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача.

Данните за платежните карти на Клиента няма да бъдат достъпни за Тритон България ООД, нито ще бъдат съхранявани от Тритон България ООД, а само от издателя на съответната платежна карта или от друг субект, упълномощен да предоставя услуги за съхранение на идентификационни данни на картата.

СЕКЦИЯ 8 

Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които ние нито следим, нито имаме контрол или влияние.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „както са налични“, без никакви гаранции, представителства или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние не носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от Вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да гарантирате, че сте запознати и одобрявате условията, по които инструментите се предоставят от съответния доставчик (и) на трети страни.
В бъдеще можем също така да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги също са предмет на настоящите Общи условия.

СЕКЦИЯ 9 – ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да се включите в някаква транзакция. Жалбите, исковете, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

СЕКЦИЯ 10 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето предоставяне на лична информация през магазина се регулира от нашата Политика за поверителност.

СЕКЦИЯ 11 – ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И НЕЗАКОННОСТ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанието на продукта, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността. Ние си запазваме правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си).
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително без ограничение, информация за цените, освен ако не се изисква от закона. Не трябва да се приема определена актуализация или дата за опресняване, прилагана в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, който да показва, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

СЕКЦИЯ 12 – ЗАБРАНЕНО ПОЛЗВАНЕ

В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; б) да привлича други лица за извършване или участие в незаконосъобразни действия; в) да нарушава всички международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушава нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуалната собственост на други; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нанасят вреди, клеветят, унижават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; ж) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по някакъв начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на другите;  и) за всякакви нецензурни или аморални цели; или (й) да се намесва или заобикаля защитните функции на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или който и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

СЕКЦИЯ 13

В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази разпоредба ще бъде приложима в най-голяма степен, разрешена от приложимото законодателство, и неизпълнимата част се счита за отделена от тези Условия на Обслужването, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други останали разпоредби.

СЕКЦИЯ 14 – ДОГОВОРНОСТ

Тези Условия за ползване и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, съставляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и управляват използването на Услугата, замествайки всички предходни или едновременни споразумения, комуникации и предложения, независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).

СЕКЦИЯ 15 – ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, с които Ви предоставяме Услугите, се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Република България. 

СЕКЦИЯ 16 – ПРОМЕНИ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да актуализираме, променяме или заменяме някоя част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на всякакви промени в тези Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

СЕКЦИЯ 17 – КОНТАКТИ

Въпроси относно Общите условия, може да изпращате на [email protected]